Recriwtio

Codwr Arian Dan Hyfforddiant a Chydlynydd Prosiect

Lleoliad:           Yn gweithio yn ein lleoliad yn Abertawe (gweithio gartref yn rhannol ar gael drwy gytundeb)
Oriau:               15 awr yr wythnos (hyblyg)
Cyflog:             £20,000 y flwyddyn (pro rata)
Tymor:             Contract 12 mis (gall gael ei ymestyn yn dibynnu ar gyllid)

GWYBODAETH AM THEATR VOLCANO

Mae Volcano yn gwmni cynhyrchu a theithiol wedi’i leoli yn Abertawe, De Cymru. Rydym yn creu gwaith gwreiddiol o sawl math sy’n chwareus, dychmygol ac sy’n peri risg ac yn synnu. Rydym yn teithio ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Archfarchnad enfawr segur yw ein cartref yn Abertawe, lle rydym yn creu ac yn perfformio ein gwaith, a chefnogi perfformiadau, prosiectau, digwyddiadau a gweithgareddau gan artistiaid, sefydliadau a grwpiau cymunedol eraill.

Mae ein hadain berfformio ieuenctid yn cynnwys The Mighty New i blant o leiaf 9 oed, a Chwmni Ieuenctid Volcano i blant glasoed ac oedolion ifanc. Rydym hefyd yn cynnal prosiect llythrennedd i blant, o’r enw Storyopolis.
RHAGOR AM Y CWMNI

 

DISGRIFIAD SWYDD

Rydym yn recriwtio codwr arian ar ddechrau ei yrfa i ymuno â thîm Volcano. Mae’r rôl yn cynnwys adeiladu perthnasoedd gyda chodwyr arian, ymchwilio ac ysgrifennu ceisiadau cyllid a helpu i gyflawni prosiectau a gafodd eu galluogi gan eich gwaith codi arian. Bydd y rôl yn cael ei threfnu o amgylch prosiectau penodol, fel bod gennych dargedau codi arian a phrosiectau clir. Byddwch yn cael eich mentora gan godwr arian proffesiynol profiadol yn rhan o’r rôl, a bydd gennych fynediad i gyfleoedd hyfforddiant ychwanegol.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus, sy’n cael boddhad o fwrw ymlaen â syniadau o’r cam cychwynnol hyd at gyflawniad. Byddwch yn gyfathrebwr da gyda menter, ac sy’n talu sylw i fanylion. Mae hon yn rôl amrywiol sy’n cynnwys gwaith desg unigol, trafodaethau dros y ffôn/Zoom ac wyneb yn wyneb, cynllunio a chydweithio’n rhan o dîm bychan, a goruchwylio gweithgareddau prosiectau all gynnwys grwpiau o gyfranogwyr neu aelodau’r cyhoedd. Mae llawer o’n prosiectau’n canolbwyntio ar gefnogi creadigrwydd ymysg plant a phobl ifanc.

Mae’r gallu i ysgrifennu/siarad Cymraeg yn fantais. Mae Volcano yn cefnogi ac yn annog staff sy’n awyddus i ddysgu Cymraeg.

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector i Gymru.

SUT I WNEUD CAIS
Gallwch wneud cais drwy ffurflen ar-lein syml. Lawrlwythwch y pecyn swydd cyn cyflwyno’r ffurflen.

Scroll to Top