Cwmni Ieuenctid Volcano

I oedrannau 15-21. Ymdrochwch eich hun yn dychmygu a byrfyfyrio, theatr gorfforol a drama gyfoes. Byddwch yn creu eich perfformiadau eich hun fel rhan o ensemble, gyda chefnogaeth a chyfarwyddyd gan arbenigwyr theatr profiadol, ac yn cael y cyfle i berfformio’n gyhoeddus.

Mae Cwmni Ieuenctid Volcano yn rhoi cyfle i bobl ifanc archwilio eu syniadau, ysbrydoli’r naill a’r llall, a darganfod sgiliau newydd. Mae’r pwyslais ar alluogi’r cyfranogwyr i ddatgloi eu creadigedd drwy arbrofi gyda pherfformio a datblygu ymddiriedaeth a hyder (ynddynt eu hunain a’i gilydd) mewn amgylchedd proffesiynol cefnogol. Rydym yn herio pobl ifanc gyda thasgau byrfyfyrio sy’n gofyn cyfranogiad ymarferol, dychmygol. Nod Volcano yw rhoi’r adnoddau a’r sgiliau i berfformwyr ifanc allu meddwl a symud drostynt eu hunain yn hyderus a chreu eu gwaith eu hunain.

Caiff Cwmni Ieuenctid Volcano ei arwain gan Paul Davies, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Volcano, a Catherine Bennett, Coreograffydd a Chyfarwyddwr Symudiadau, yn Theatr Volcano ar Stryd Fawr Abertawe.

Bydd angen caniatâd gan riant/gwarcheidwad i unigolion dan 18 oed.

Ein nod yw cwmni sy’n cynrychioli amrywiaeth pobl ifanc de Cymru o ran ethnigrwydd, rhywedd, rhywioldeb, anabledd a chefndir economaidd-gymdeithasol. Rhowch wybod i ni os oes angen cymorth arnoch ar ddiwrnod y gweithdy neu os oes gennych anghenion mynediad. 

Dechreuwyd Cwmni Ieuenctid Volcano yn 2016 ac mae’r cwmni wedi creu pedwar perfformiad gwreiddiol (The Thermidorians, WeReallyWantToWinButWeDontWantToTryTooHard, Ten Minutes Longer a Micropolis) ac wedi ymddangos yn Novemberfest, The Quadrant Abertawe, Dyddiau Dawns yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, GŵylGrai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Glan yr Afon Casnewydd, Gŵyl Genedlaethol Theatrau Ieuenctid yr Alban a Gwobrau Theatr Cymru. Mae Ten Minutes Longer yn benllanw prosiect mewn partneriaeth gyda Frantic Ignition.

Mae pobl ifanc o Gwmni Ieuenctid Volcano wedi mynd ymlaen i barhau â’u gyrfaoedd yn:

  • Birmingham Conservatoire
  • Bath Spa University
  • Central School of Speech and Drama
  • Rose Bruford
  • Bristol Old Vic
  • East 15
  • Glasgow School of Art
  • Liverpool Institute of Performing Arts
  • Royal Welsh College of Music and Drama
Y gost yw £50 bob tymor. 

Bwrsariaethau

Hoffem i’n holl gyfleoedd fod yn agored i unrhyw unigolyn ifanc sydd eisiau cymryd rhan, gan gynnwys pobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is. Credwn fod ein gwaith yn well pan mae’n cynnwys pobl o bob cefndir a phrofiadau. Rydym yn mynd ati’n rhagweithiol i gael gwared ar unrhyw rwystrau, gan gynnwys rhwystrau ariannol, a all eich atal chi rhag cael mynediad at ein gwaith. Mae bwrsariaethau ar gael i dalu am gost y ffioedd ac mae ymgeisio amdanynt yn syml. Chewch chi fyth eich trin yn wahanol yng Nghwmni Ieuenctid Volcano oherwydd eich bod wedi gwneud cais neu wedi derbyn bwrsariaeth.

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education