Polisi Amddiffyn Plant ac Oedolion Bregus

DATGANIAD POLISI

Nod Cwmni Theatr Volcano yw diogelu llesiant plant, pobl ifanc ac oedolion bregus sy’n cymryd rhan yn y Celfyddydau a bydd yn sicrhau bod ei reolwyr, staff, sefydliadau partner, contractwyr ac unrhyw wirfoddolwyr yn ymrwymo i arfer da sy’n amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion bregus rhag niwed. Wrth wneud hynny bydd yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth bresennol ac yn ystyried arfer gorau. Yn benodol, mae’r cwmni’n cydnabod bod gan reolwyr, staff a gwirfoddolwyr i gyd gyfrifoldebau o dan Ddeddf Plant 2004.

CWMPAS A FFOCWS Y POLISI HWN

Bydd y polisi hwn yn ymwneud â’r holl weithgareddau a gynhelir gan Gwmni Theatr Volcano sy’n cynnwys plant, pobl ifanc ac oedolion bregus.

Yn ymarferol, bydd yn ymwneud â gweithgareddau yn y cartref (Theatr Volcano), mewn ysgolion, lleoliadau cymunedol, theatrau, safleoedd awyr agored ac yn benodol i ddosbarthiadau a gweithdai wythnosol, ac unrhyw gyrsiau neu breswylfeydd dwys. Bydd hefyd yn ymwneud ag unrhyw weithgareddau sy’n cynnwys staff Volcano sy’n cael eu rhedeg ar y cyd â Chynghorau neu bartneriaid allanol.

Gweithdrefnau Recriwtio, Dethol a Chontractio
Bydd gweithdrefnau recriwtio, dethol a chontractio yn cael eu cymhwyso i bob aelod o bersonél, boed yn dâl neu’n ddi-dâl, staff neu gontractwr, lle mae’r swydd yn cynnwys cyswllt uniongyrchol â phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.

Ym mhob achos:
• Rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o’u hunaniaeth a bydd y broses hon yn cael ei chofnodi.
• Rhaid i ymgeiswyr ddarparu manylion am brofiad blaenorol, cyflogedig neu wirfoddol o weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.
• Ceisir o leiaf ddau eirda, a bydd o leiaf un ohonynt yn gwneud sylwadau gwybodus am brofiad yr ymgeisydd o waith cyflogedig neu wirfoddol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.
• Eglurir yn glir i ymgeiswyr bod y sefyllfa wedi’i heithrio rhag darpariaethau Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974, sy’n golygu bod yn rhaid datgan pob collfarn, waeth pa mor hen. Pwysleisir bod y broses hon yn gyfrinachol.
• Bydd ymgeiswyr yn cael eu cyfweld a bydd hyn yn cael ei ystyried yn gyfle i asesu profiad yr unigolyn o weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.

Bydd pob penodiad cyflogedig a gwirfoddol yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus.

Polisi Amddiffyn Plant ac Oedolion Bregus
Iechyd a Diogelwch

Rhaid i bob rheolwr, staff, gwirfoddolwr a chontractwr fod yn ymwybodol o Bolisi Iechyd a Diogelwch y cwmni a materion sy’n effeithio ar berfformiadau, dosbarthiadau, gweithdai a gweithgareddau eraill. Mae’r holl bolisïau cyfredol wedi’u cynnwys yn y Llawlyfr Staff.

  • Datblygwyd asesiad risg generig ar gyfer gweithgareddau Theatr Ieuenctid ac fe’i hadolygir yn seiliedig ar ddarparu dosbarthiadau, gweithdai a pherfformiadau gan diwtoriaid proffesiynol profiadol a chymwysedig yn y cartref a lleoliadau eraill. Bydd unrhyw ffactorau risg lleol ychwanegol, unrhyw weithgaredd awyr agored neu sesiynau ychwanegol sy’n cynnwys fformat gwahanol yn cael eu hasesu ar wahân.
    • Bydd cyfrifoldeb a rennir rhwng y cwmni, y staff, y gwirfoddolwyr a’r contractwyr i gynnal cyfathrebu effeithiol ar faterion Iechyd a Diogelwch, fel y gellir asesu unrhyw risgiau ychwanegol a allai godi. Dylai aelodau’r staff fod yn glir, bob amser, pwy sy’n gyfrifol am blant, pobl ifanc ac oedolion bregus ar safle’r cartref, yn enwedig pan rennir y cyfrifoldeb am grŵp rhwng gweithwyr mewn gwahanol adrannau.
    • Rhaid i aelodau’r staff annog defnydd diogel ac awdurdodedig o wahanol ardaloedd ar y safle a dylent arwain drwy esiampl. Ni oddefir defnydd anniogel neu amhriodol o ystafelloedd neu offer.
    • Ni ddylid dod â chyffuriau anghyfreithlon a/neu alcohol i’r safle. Ni oddefir ysmygu yn unman ar y safle nac o fewn medr i unrhyw ddrysau a ffenestri allanol.
  • Dylid cuddio cyffuriau sydd wedi eu presgripsiynu fel nad oes modd eu gweld na’u cyrraedd

Amddiffyn Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus rhag Niwed
Dylai aelodau o’r cwmni a’r tiwtoriaid sy’n delio â phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus ddeall materion ymosod a cham-drin fel y maent yn ymwneud â phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus, ac o’r angen i weithredu mesurau i osgoi unrhyw achosion o’r fath rhag digwydd o fewn ei brosiectau neu ei raglenni. 

Oherwydd natur gymharol anffurfiol y berthynas rhwng tiwtoriaid/actorion a phlant mae’n bosibl y gall
plentyn sy’n cael ei gam-drin ymddiried neu gyfeirio at rywfaint o wybodaeth bwysig am ei lesiant. Peidiwch â chytuno i gadw’r
mater yn gyfrinachol a sicrhewch eu bod yn deall y bydd angen i chi roi gwybod i Asiantaeth Amddiffyn Plant am yr hyn y maent wedi’i ddweud. Os bydd rhywbeth y mae plentyn yn ei ddweud wrthych yn eich arwain i amau ei fod yn cael ei gam-drin, mae’n rhaid i chi roi gwybod amdano i’r CPA.

Hyfforddiant
Bydd yr holl staff sy’n gweithio gyda phlant neu sy’n gyfrifol am oruchwylio gwaith gyda phlant pobl ifanc ac
oedolion bregus yn cael cynnig arweiniad ar weithredu’r polisi hwn drwy’r system sefydlu,
cynigir hyfforddiant bob tair i bum mlynedd yn dibynnu ar drosiant y staff.

Bydd y polisi a’r gweithdrefnau cysylltiedig yn cael eu hadolygu’n flynyddol.
Adolygwyd ddiwethaf Hydref 1, 2020

Scroll to Top
home
about
what's on
productions
vyc
oportunites
venue
education